Praktisk info for Slettheitoppen Borettslag

 • Branninstruks - fire protection instructions

  Fire protection instructions, updated november 2020.

  Branninstruks - oppdatert november 2020. Se vedlegg.

  Les mer
 • Fellesutgifter for borettslaget pr. 20. desember 2020

  Fellesutgifter for borettslaget pr. 20.des. 2020

   I april i år fikk alle andelseierne midlertidig satt ned sine fellesutgifter. Disse settes nå litt opp igjen fra 20. desember 2020, men siden vi har forhandlet frem ny og rimeligere avtale for TV/Internett, blir økningen allikevel mindre enn den fellesutgiften man betalte før april i år, 6100,- for store og 4618,- for små leiligheter. De nye summene blir:

  Fellesutgifter 4-roms leilighet:

  Felleskostnad:            5170
  TV/Internett:              379
  Fyringsforskudd:        425
  Trappe/gangvask       100
  TOTALT:                      6074

  Fellesutgifter 2-roms leilighet:

  Felleskostnad:            3688
  TV/Internett:              379
  Fyringsforskudd:        425
  Trappe/gangvask:      100
  TOTALT:                      4592

  Hva dekker fellesutgiftene?:

   

  Fellesutgiftene dekker utgifter til bl.a.;

  ·       Betjening av lånegjelden til borettslaget

  ·       Brøyting om vinteren

  ·       Renhold av innvendige fellesareal

  ·       Drift av 5 høyblokker, 200 garasjer og uteområder

  o   Herunder bl.a. adgangskontroll, videoovervåkning og daglige vaktmester- og kontoroppgaver

  o   Drift av 5 vaskeri

  o   Plenklipping

  o   Forefallende driftsoppdrag

  o   Drift av 10 heiser

  o   Søppelhåndtering

  o   Forsikringer, eiendomsskatt og alle felles utgifter til borettslagets drift

  o   Felles strømutgifter

  ·       Ansatte i borettslaget og styrehonorar

  ·       Honorarer til lovpålagt forretningsfører

   

  Endringen skjer fra fellesutgiftsinnbetalingen 20. DESEMBER 2020.

   

  Forretningsfører DKS AS og Styret 17.11.20

  Les mer
 • Vedtekter gjeldende fra 13.mars 2019

  VEDTEKTER vedtatt på generalforsamlingen 13.3.2019. Disse vedtektene erstatter tidligere utgaver.
  1.FORMÅL

  1.1 Formål
  Slettheitoppen Borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i lagets eiendom (borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med denne.
  1.2 Forretningskontor
  Borettslaget ligger i Kristiansand kommune og har forretningskontor i Kristiansand kommune.

  2. ANDELER OG ANDELSEIERE

  2-1 Andeler og andelseiere
  (1) Andelene skal være på kroner 100.-.
  (2) Bare fysiske personer (enkeltpersoner) kan være andelseiere i borettslaget. Ingen fysiske personer kan eie mer enn en andel.
  (3) Uansett kan staten, en fylkeskommune eller en kommune til sammen eie inntil ti prosent av andelene i borettslaget i samsvar med borettslagsloven § 4-2 (1). Det samme gjelder selskap som har til formål å skaffe boliger og som blir ledet og kontrollert av stat, fylkeskommune eller kommune, stiftelse som har til formål å skaffe boliger og som er opprettet av staten, en fylkeskommune eller en kommune om å skaffe boliger til vanskeligstilte.
  (4) Andelseierne skal få utlevert et eksemplar av borettslagets vedtekter.
  2-2 Sameie i andel
  (1) Bare personer som bor eller skal bo i boligen kan bli sameier av andel.
  (2) Dersom flere eier en andel samme, skal det regnes som bruksoverlating hvis en eller flere av sameierne ikke bor i boligen, jfr. vedtektenes punkt 4-2.
  2-3 Overføring av andel og godkjenning av andelseier
  (1) En andelseier har rett til å overdra sin andel, men erververen må godkjennes av borettslaget for at ervervet skal bli gyldig overfor borettslaget.
  (2) Borettslaget kan nekte godkjenning når det er saklig grunn til det og skal nekte godkjenning dersom ervervet vil være i strid med punkt 2 i vedtektene.
  (3) Nekter borettslaget å godkjenne erververen som andelseier, må meldingen om dette komme fram til erververen senest 20 dager etter at søknaden om godkjenning kom fram til borettslaget. I motsatt fall skal godkjenning regnes som gitt.
  (4) Erververen har ikke rett til å bruke boligen før godkjenning er gitt eller at det er rettskraftig avgjort at erververen har rett til å erverve andelen.
  (5) Den forrige andelseieren er solidarisk ansvarlig med en eller flere nye erververe for betaling av felleskostnader til ny andelseier er godkjent, eller det er rettskraftig avgjort at en ny andelseier har rett til å erverve andelen.

  3. FORKJØPSRETT

  3-1 Hovedregel for forkjøpsrett
  (1) Dersom andel skifter eier, har andelseierne i borettslaget forkjøpsrett.
  (2) Forkjøpsretten kan ikke gjøres gjeldene når andelen overdras til ektefelle, til andelseierens eller ektefellens slektning i rett opp – eller nedstigende linje, til fosterbarn som faktisk står i samme stilling som livsarvinger, til søsken eller noen annen som i de to siste årene har hørt til samme husstand som den tidligere eieren. Forkjøpsretten kan heller ikke gjøres gjeldende når andelen overføres på skifte eller separasjon eller skilsmisse, eller når et husstandsmedlem overtar andelen etter bestemmelser i husstandsfellesskapsloven § 3.
  (3) Styret i borettslaget skal sørge for at de som er nevnt i første ledd får anledning til å gjøre forkjøpsretten gjeldene og på deres vegne gjøre retten gjeldende innen fristen nevnt i vedtektenes punk 3-2, jfr. borettslagsloven § 4-15 første ledd.
  3-2 Frister for å gjøre forkjøpsrett gjeldende
  Fristen for å gjøre forkjøpsretten gjeldende er 20 dager fra borettslaget mottok meldingen om at andelen har skiftet eier, med opplysninger om pris og andre vilkår. Fristen er fem hverdager dersom borettslaget har mottatt skriftlig forhåndsadvarsel om at andelen kan skifte eier, og varselet har kommet fram til laget minst femten dager, men ikke mer enn tre måneder, før meldingen om at andelen har skiftet eier.
  3-3 Nærmere om forkjøpsretten
  (1) Ansiennitet i borettslaget regnes fra dato for overtakelse av andelen. Står flere andelseiere i borettslaget med lik ansiennitet, foretas loddtrekning.
  (2) Andelseier som vil overta ny andel, må overdra sin andel i laget til en ny andelseier. Dette gjelder selv om andelen tilhører flere.

  4. BORETT OG BRUKSOVERLATING

  4-1 Boretten
  (1) Hver andel gir enerett til å bruke en bolig i borettslaget og rett til å nytte fellesarealene til det de er beregnet eller vanlig brukt til, og til annet som er i samsvar med tiden og forholdene.
  (2) Andelseieren kan ikke benytte boligen til annet enn boligformål uten styrets samtykke.
  (3) Andelseieren skal behandle boligen, andre rom og annet areal med tilbørlig aktsomhet. Bruken av boligen og fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre andelseiere.
  (4) En andelseier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på eiendommen som er nødvendig på grunn av funksjonshemming hos en bruker av boligen. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn.
  (5) Styret kan fastsette vanlig ordensregler for eiendommen. Selv om det er vedtatt forbud mot dyrehold, kan styret samtykke i at brukerne av boligen holder dyr dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for de andre brukerne av eiendommen.
  4-2 Bruksoverlating
  (1) Andelseieren kan ikke uten samtykke fra styret overlate bruken av boligen til andre.
  (2) Med styrets godkjenning kan andelseieren overlate bruken av hele boligen dersom:
  - andelseieren selv eller andelseierens ektefelle eller slektning i rett og - eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen, har bodd i boligen i minst ett av de siste to årene. Andelseierne kan i slike tilfeller overlate bruken av hele boligen for opptil tre år.
  - andelseieren er en juridisk person.
  - andelseieren skal være midlertidig borte som følge av arbeid, utdanning, militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner.
  - et medlem av brukerhusstander er andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp – eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen.
  - det gjelder bruksrett til noen som har krav på det etter ekteskapsloven § 68 eller husstandsfellesskapsloven § 3 andre ledd.
  Godkjenning kan bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig grunn til det. Godkjenning kan nektes dersom brukeren ikke kunne blitt andelseier. Har laget ikke sendt svar på skriftlig søknad om godkjenning av bruker innen en måned etter at søknaden har kommet fram i laget, skal brukeren regnes som godkjent.
  (3) Andelseieren som bor i boligen selv, kan overlate brukeren av deler av den til andre uten godkjenning.
  (4) Overlating av bruken reduserer ikke andelseierens plikter overfor borettslaget.
  (5) Videre utleie av andel medfører en kostnad på 1 000,- pr. utleie. Dette til inndekking av utgifter i forbindelse med endring av navne på postkasse, ringetablå og adgangssystem.

  5. VEDLIKEHOLD

  5-1 Andelseierens vedlikeholdsplikter
  (1) Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som tilhører boligen til, i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som vinduer (inn- og utvendig) inngangsdør, radiator(er), garasjeport, porttelefon, rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett, varmtvannsbereder og vask, apparater og innvendig flater. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås. Endringer i leiligheten som krever autoriserte fagfolk for å få utført arbeidene som for eksempel rørlegger- og elektrikerarbeider, skal utføres i h.h.t. plan- og bygningslovens bestemmelser og forskrifter. Borettslaget krever at alle arbeider innen el. installasjoner og rørleggerarbeid utføres av faglig godkjente firma som er registrert i Norge. Andelseier skal på forespørsel fra styret i borettslaget, fremvise skriftlig dokumentasjon på utført arbeid.
  Dersom det er påkrevet med utskifting av vindu(er), herunder punktert glass, og/eller radiator som ikke skyldes manglende vedlikehold medfører en egenandel på kr. 5 000,- pr. vindu. Dersom det er påkrevet med utskifting av verandadør som ikke skyldes manglende vedlikehold medfører en egenandel på 50 % av kostnadene ved utskiftingen.
  (2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendig reparasjoner og utskiftning av slikt som rør, sikringsskap, fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive slik som vannklosett, varmtvannsbereder og vasker, apparater, tapet, gulvbelegg, vegg, gulv og himlingsplater, skillevegger, listverk, skap, benker og innvendig dører med karmer.
  (3) Andelseieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendig kloakkledning både til og fra egen vannlås/sluk og fram til borettslagets felles-/hovedledning. Andelseier skal også rense dreneringsrennene på balkongen.
  (4) Andelseieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr.
  (5) Vedlikeholdsplikter omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder skader påført ved innbrudd og uvær.
  (6) Oppdager andelseieren skade i boligen som borettslaget er ansvarlig for å utbrede, plikter andelseieren straks å sende melding til borettslaget.
  (7) Borettslaget og andre andelseiere kan kreve erstatning for tap som følge av at andelseieren ikke oppfyller pliktene sine, jfr. borettslagsloven § 5-13 og 5-15. Dersom en andelseier har utvist uaktsomhet vil vedkommende bli belastet for egenandel, pr. mars 2019, kr. 9.000,- dersom for eksempel vaske- og eller oppvaskmaskin er satt på og leiligheten er forlatt.
  (8) Andelseier er selv ansvarlig for å forsikre innbo samt glass og sanitærporselen.
  (9) Andelseier skal legge til rette for at innleid rengjøringsfirma kan få utført sitt arbeid på en hensiktsmessig måte. Fellesområdet skal være fritt for gjenstander.
  (10) Ved salg av leilighet, skal selger overlevere like mange nøkler/adgangsbrikker/magnetnøkler til dører/garasjeport og vinduer som er utlevert. Dersom en eller flere nøkler/adgangsbrikker/magnetnøkler mangler, belastes selger for det som mangler.
  (11) Brannslange/ pulverapparat, brannvarsler, samt alt av utstyr til TV og internett følger leiligheten. Dersom noe av dette mangler ved ettersyn og/eller salg, belastes eier/selger for det som mangler og det gis en kort frist til å anskaffe det som måtte mangle.

  5-2 Borettslagets vedlikeholdsplikter
  (1) Borettslaget skal holde bygninger og eiendommen for øvrig i forsvarlig stand så langt plikten ikke ligger på andelseierne. Skade på bolig eller inventar som tilhører laget, skal laget utbedre dersom skaden følger av mislighold fra en annen andelseier.
  (2) Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går gjennom boligen, skal borettslaget holde ved like. Borettslaget har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom boligen dersom det ikke er til vesentlig ulempe for andelseieren.
  (3) Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av vinduer, herunder nødvendig utskifting av vinduer som ikke skyldes manglende vedlikehold fra andelseiers side. Andelseier belastes i slike tilfeller for kr. 5.000, - pr. vindu jfr. pkt. 5-1, 1 ledd. Utskifting av ytterdør til leilighetene er den enkelte andelseiers ansvar og kostnad forbundet med reparasjon/utskifting er borettslaget uvedkommende. Omfatter og reparasjon eller utskifting av utvendig tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, sluk, samt rør eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med unntak av varmekabler.
  (4) Andelseieren skal gi adgang til boligen slik at borettslaget kan utføre sin vedlikeholdsplikt, herunder ettersyn, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og utføring av arbeid skal gjennomføres slik at det ikke er til unødig ulempe for andelseieren eller annen bruker av boligen.
  (5) Andelseier kan kreve erstatning for tap som følge av at borettslaget ikke oppfyller
  pliktene sine, jfr. borettslagslovens § 5-18.

  5-3 Kameraovervåking og nøkkelbrikkesystem.
  I borettslaget er det kameraovervåking og nøkkelbrikkesystem. Styret har utarbeidet retningslinjer for bruk og loggføring av kameraovervåking og nøkkelbrikkesystemet. Bruken av kameraovervåkingen og nøkkelbrikkesystemets skal til enhver tid følge Datatilsynets bestemmelser. Etterbestilling av adgangsbrikker bestilles fra kontoret i nr. 45. Adgangsbrikkene må det betales for, etter til enhver tid gjeldende pris. Pr. 1. mars 2019 – 120,- kr. pr. stk.

  6. PÅLEGG OM SALG OG FRAVIKELSE

  6-1 Mislighold
  Andelseiers brudd på sine forpliktelser overfor borettslaget utgjør mislighold. Som mislighold regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk eller overlating av bruk og brudd på husordensreglene.
  6-2 Pålegg om salg
  (1) Hvis en andelseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan borettslaget pålegge vedkommende å selge andelen, jfr. borettslagsloven § 5-22, første ledd. Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir laget rett til å kreve andelen solgt.
  6-3 Fravikelse
  Medfører andelseierens eller brukerens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller er andelseierens eller brukerens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige andelseiere eller brukere, kan styret kreve fravikelse fra boligen etter tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13.

  7. FELLESKOSTNADER OG PANTESIKKERHET

  7-1 Felleskostnader
  (1) Felleskostnadene betales hver måned. Borettslaget kan endre felleskostnadene med en måneds skriftlig varsel.
  (2) For felleskostnader som ikke blir betalt ved forfall, svarer andelseieren den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente etter lov 17. desember 1976 nr. 100.
  7-2 Borettslagets pantesikkerhet
  For krav på dekning av felleskostnader og andre krav fra lagsforholdet har laget panterett i andelen foran alle andre heftelser. Pantekravet er begrenset til en sum som svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på tidspunktet da tvangsdekning besluttes gjennomført.

  8. STYRET OG DETS VEDTAK

  8-1 Styret
  (1) Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av styreleder, 2-4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
  (2) Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år. Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges.
  (3) Styret skal velges av generalforsamling. Generalforsamlingen velger styreleder ved særskilt valg. Styret velger nestleder blant sine medlemmer.
  (4) Styret har adgang til å endre borettslagets vedtekter med en – 1 – måneds varsel.
  8-2 Styrets oppgaver
  (1) Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og generalforsamlingens vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer.
  (2) Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et styremedlem eller forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles.
  (3) Styret skal føre protokoll over styresakene. Protokollene skal underskrives av de frammøtte styremedlemmene.
  (4) Styret har arbeidsgiveransvaret for borettslagets ansatte.
  8-3 Styrets vedtak
  (1) Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede. Vedtak kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for et vedtak som innebærer endring, må likevel utgjøre minst en tredjedel av alle styremedlemmene.
  (2) Styret kan ikke uten at generalforsamlingen har gitt samtykke med minst to tredjedels flertall, fatte vedtak som:
  • Ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter forholdene i laget går ut over vanlig forvalting og vedlikehold.
  • Å øke tallet på andeler eller å knytte andeler til boliger som tidligere har vært benyttet til utleie, jfr. Borettslagsloven § 3-2, andre ledd.
  • Salg eller kjøp av fast eiendom.
  • Å ta opp lån som skal sikres med pant med prioritet foran innskuddene.
  • Andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvalting.
  • Andre tiltak som går ut over vanlig forvalting, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for laget på mer enn 5 % av de årlige felleskostnadene.
  8-4 Representasjon og fullmakt
  (1) To styremedlemmer i fellesskap representerer laget utad og tegner dets navn.
  (2) Styret kan meddele prokura.

  9. GENERALFORSAMLINGEN

  9-1 Myndighet
  Den øverste myndighet i borettslaget utøves av generalforsamlingen.
  9-2 Tidspunkt for generalforsamling
  (1) Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni.
  (2) Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finnet det nødvendig, eller når revisor eller minst to andelseiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene, krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.
  9-3 Varsel om og innkalling til generalforsamling
  (1) Forut for ordinær generalforsamling skal styret varsle andelseierne om dato for møte og om frist for innlevering av saker som ønskes behandlet.
  (2) Generalforsamlingen skal innkalles skriftlig av styret med et varsel som skal være på minst åtte og høyst tjue dager. Ekstraordinær generalforsamling kan om nødvendig kalles inn med kortere varsel som likevel skal være på minst tre dager. I begge tilfeller skal det gis skriftlig melding til forretningsfører.
  (3) I innkallingen skal de sakene som skal behandles være bestemt angitt. Skal et forslag som etter borettslagsloven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen. Saker som en andelseier ønsker behandlet på ordinær generalforsamling skal nevnes i innkallingen når styret har mottatt krav om det etter vedtektenes punkt 9-3 (1).
  9-4 Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling
  - Godkjenning av årsberetning fra styret. - Godkjenning av årsregnskap.
  - Valg av styremedlemmer og varemedlemmer. - Eventuelt valg av revisor.
  - Fastsetting av godtgjørelse til styret. - Andre saker som er nevnt i innkallingen.
  9-5 Møteledelse og protokoll
  Generalforsamlingen skal ledes av styrelederen med mindre generalforsamlingen velger en annen møteleder. Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra generalforsamlingen.
  9-6 Stemmerett og fullmakt
  Hver andelseier har en stemme på generalforsamlingen. Hver andelseier kan møte ved fullmektig på generalforsamlingen, men ingen kan være fullmektig for mer enn en andelseier. For en andel med flere eiere kan det bare avgis en stemme.
  9-7 Vedtak på generalforsamlingen.
  (1) Foruten saker som nevnt i punkt 9-4 i vedtektene kan ikke generalforsamlingen fatte vedtak i andre saker enn de som er bestemt angitt i innkallingen.
  (2) Med de unntak som følger av borettslagsloven eller vedtektene her fattes alle beslutningene av generalforsamlingen med mer enn halvparten av de angitte stemmer. Ved valg kan generalforsamlingen på forhånd fastsette at den som får flest stemmer skal regnes valgt.
  (3) Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.

  10. INHABILITET, TAUSHETSPLIKT OG MINDRETALLSVERN

  10-1 Inhabilitet
  (1) Et styremedlem må ikke delta i styrebehandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål der medlemmet selv eller nærstående har en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse.
  (2) ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i en avstemning på forsamlingen om avtale med seg selv eller nærstående eller om ansvar for seg selv eller nærstående i forhold til laget. Det samme gjelder avstemning om pålegg om slag eller krav om fravikelse etter borettslagsloven § 5-22 og 5-23.
  10-2 Taushetsplikt
  Tillitsvalgte, forretningsfører og ansatte i et borettslag har plikt til å bevare taushet overfor uvedkommende om det de i forbindelse med virksomheten i laget får vite om noens personlige forhold. Dette gjelder ikke dersom ingen berettiget interesse tilsier taushet.
  10-2 Mindretallsvern
  Generalforsamlingen, styret eller forretningsfører kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse andelseiere eller andre en urimelig fordel til skade for andre andelseiere eller laget.

  11. VEDTEKTSENDRING OG FORHOLDET TIL BORETTSLAGSLOVEN

  11-1 Vedtektsendringer
  Endringer i borettslaget vedtekter kan bare besluttes av generalforsamlingen med minst tredjedel av de angitte stemmer.
  11-2 Forholdet til borettsloven
  For så vidt ikke annet følger av vedtektene gjelder reglene i lov om borettslag av 06.06.03 nr. 39. jfr. lov om boligbyggelag av samme dato.

  Les mer
 • Husordensregler

  Husordensregler for Slettheitoppen Borettslag.

  Gjeldende fra 20. mars 2018.


  §1 Andelseier og ansvar.
  Slettheitoppen Borettslag består av høyblokkene i Slettheiveien 37,41, 45, 49 og 53. Hver blokk har 20 stk. 2-roms leiligheter og 20 stk. 4-roms leiligheter. Borettslaget har til
  sammen 200 leiligheter. Husordensreglene er et avtaledokument som omhandler ansvarsforholdet for alle som har et leieforhold i Slettheitoppen Borettslag. Husordensreglene inneholder ikke bare plikter, reglene skal også sikre leieboere et trygt og godt bo forhold.
  Før innflytting finner sted, skal leietaker underskrive husordensreglene og vedtekter og sette seg inn i disse. Dette gjøres på et eget dokument som oppbevares av styret. Hver enkelt leietaker og beboere er ansvarlig for at bestemmelsene i husordensreglene blir fulgt. Gjentatte brudd på husordensreglene medfører oppsigelse av leieforholdet.

  §2 Oppsigelse av leieforhold.
  Hvis en andelseier/leietaker/besøkende eller en i husstanden bryter husordensreglene skal styret gi leietaker en påminnelse.
  Hvis leietaker gjør gjentatte eller alvorlige brudd på husordensreglene, skal styret gi en skriftlig advarsel. Borettslaget har rett til å kreve erstatning for skader som leietaker har påført eiendommen, eller ta pant i andelen for de kostnadene skaden representerer. Dersom en andelseier får 3 stk. klager/advarsler, vil borettslagets styre gå til oppsigelse av leieforholdet.

  §3 Godkjennelse av kjøpekontrakt.
  Det skal gis melding til styret ved eierskifte. Styret skal godkjenne den nye borettsandel.
  Kjøpekontrakt /leiekontrakt skal sendes styret. Ingen innflytting må finne sted før styret har godkjent kjøpekontrakt /leiekontrakt.

  §4 Fraflytting av leilighet.
  Ved fraflytting av leilighet skal det rengjøres i fellesgang, videre skal en fjerne alt av søppel og flyttemballasje. (Ikke sett det i søppelrom). Ting som tilhører leiligheten skal stå igjen ved flytting. Brannvarsler og brannslukker likeså, samt alt av utstyr til TV og internett.

  §5 Fremleie av leilighet.
  Styret skal ha skriftlig melding hvis en andelseier har planer om fremleie av leilighet. Det skal avtales fremleie og skrives avtale på godkjent fremleiekontrakt. Det skal også sendes kopi av fremleiekontrakten til styret. All fremleie skal godkjennes av styret. Ingen innflytting må finne sted før styret har godkjent fremleiekontrakten. Ulovlig fremleie av leilighet kan føre til oppsigelse av leieforholdet.

  §6 Ro og orden.
  Til enhver tid skal det være ro og orden i blokkene. Lydnivået på musikkanlegg, TV, radio mv. skal holdes på et behagelig nivå, slik at det ikke er til sjenanse for naboene.
  Fra kl. 23.00 skal det være ro i leilighetene. Holdes det selskap utover denne tid, skal vinduer og balkongdører/vinduer holdes stengt. Høyrøstet prat, musikk og støy er ikke tillatt i fellesganger, heis og utendørs foran blokkene og skal ikke forekomme etter kl. 23.00. Det skal være stille i blokkene og leilighetene fra kl. 23.00 - 07.00. Kjøretøy skal ikke gå på tomgang.

  §7 Vedlikehold og reparasjoner i leilighet.
  Hamring, banking, boring etc. er ikke tillatt etter kl. 19.00 på hverdager og kl. 17.00 på lørdager. På søndager og helligdager skal det være helt ro. Det skal ikke forekomme inn/utflytting etter kl. 21.00. Dessuten skal det ikke være inn/utflytting på søndager og helligdager.

  §8 Utgangsdørene.
  Utgangsdører skal være låst hele døgnet. Det er ikke tillatt å slippe ukjente inn i blokkene.

  §9 Klagesaker.
  Alle klager til styret skal skje skriftlig. Alle klager må skriftlig bevitnes av en voksen person. Alle andelseiere/leietakere skal henvende seg skriftlig til styret. Klagen skal være datert og undertegnet. Klageforholdet må være nøyaktig beskrevet. Det må oppgis nøyaktig dato og klokkeslett. Det må oppgis om Politiet er kontaktet og tidspunkt for dette. Styret har taushetsplikt om alle saker som angår den enkelte andelseier/leietaker.

  I en rettslig behandling må klagene og vitner oppgis. Klager skal rettes skriftlig til: Styret for Slettheitoppen Borettslag, Slettheiveien 45, 4626 Kristiansand.

  §10 Vedlikehold og adgang til leilighet.
  Borettslaget har når som helst rett til å foreta de reparasjoner og den oppussing som finnes påkrevet til eiendommens forsvarlige vedlikehold. Borettslaget har også rett til å få adgang til leiligheten ved besiktigelser og takster av eiendommen. Hvis inngangsdøren ikke åpnes eller at leiligheten er fraflyttet, kan borettslaget åpne døren og foreta nødvendig arbeid. Det skal da etableres nødvendig vakthold mens arbeidet pågår.

  §11 Vedlikeholdsansvar i leilighet.
  Andelseier/leietaker har ansvar for at alle skader i leiligheten blir reparert. Videre at alle installasjoner og utstyr får nødvendig ettersyn og vedlikehold. Det er andelseier/leietaker som må bekoste dette.
  Ellers henvises det til Husleiekontrakten punkt nr. 6 – "Andelseierens vedlikeholdsplikt m.m."
  Borettslaget kan kreve dokumentasjon for at reparasjoner, utskiftninger og vedlikehold er utført håndverksmessig forsvarlig. Borettslaget krever at alle arbeider innen eI. installasjoner og rørleggerarbeid utføres av godkjente firma i Kristiansand kommune. Andelseier skal på forespørsel fra styret i borettslaget, fremvise skriftlig dokumentasjon på utført arbeid. Hvis en andelseier/leietaker ikke har økonomisk evne til å få reparert skader i leilighet, skal styret i borettslaget ha skriftlig beskjed om dette.

  §12 Bruk av innglasset balkong
  Det er ikke tillatt å riste matter, tepper ol. fra innglasset balkong. Tepper skal ristes fra fellesbalkong. Klær/tøy må ikke henge utover balkongen. Det er ikke tillatt å henge blomsterkasser eller andre gjenstander utvendig på balkongen. Mat, sneiper og annet skal ikke kastes fra balkong eller oppbevares på en slik måte at de kan falle ned fra balkongen. Andelseier skal også rense dreneringsrennene på balkongen. Ballspill skal ikke foregå på balkongene.

  Det er ikke tillatt å bruke trekullgrill og gassgrill på balkong. Det er ikke tillatt å bruke gassovn på balkong. Det er forbudt å montere markiser eller lignende på balkongene. Det er forbudt å sette opp parabol på balkong. (Se også §18 «Parabol på leilighetsbalkong».) Det samme gjelder andre typer antenner. Det er forbudt å bore, eller på annen måte punktere aluminiumprofilene eller glasset. Det er forbudt å bore, spikre eller skru i vegger på balkongen. Dette av brannsikkerhetsmessige årsaker. Det er forbudt å montere/henge opp andre gardiner og lignende, enn de rullegardinene som ble levert balkongene originalt. Det er forbudt å bruke balkongen til lagerplass, lagre søppel, hvitevarer og lignende. Det er forbudt å tildekke balkongenes dreneringssystem. Det er forbudt å legge nytt gulv på balkongene. Gulvene skal kun ha drenerende teppe, som levert av Balco AB i 2017. Det er ikke tillatt å fjerne fasademateriell eller skillevegg på balkongene. Balco ABs leverte brukerveiledning skal følges. Bruken av balkongen følger også resten av Vedtektene og Husordensreglene.

  §13 Dørtelefon, callinganlegg.
  Dørtelefonen skal kun brukes som døråpner, ikke som hustelefon. Andelseier/leietaker er ansvarlig for å til enhver tid holde Callinganlegg/dørtelefon i orden.

  §14 Sortering av avfall fra leilighetene.
  Alt av avfall (søppel) fra leilighetene skal sorteres etter gjeldene regelverk for Kristiansand kommune. Avfall sorteres i henholdsvis grønn, brun og grå container. Slik sorteres avfallet: Alt av papp, papir mv. brettes sammen og legges i grønn dunk. Kartonger klemmes flate eller kuttes opp. Melkekartonger skal skylles, brettes og presses sammen og legges i grønn dunk. Bioavfall fra husholdningen legges i godkjent biopose og skal legges i brun dunk. Det er kun lov til å benytte godkjente bioposer, plastposer må ikke benyttes i brun dunk. Plastemballasje sorteres og legges i stativ i søppelrom. Annet avfall fra leiligheten skal kastes i grå dunk. Bruk vanlig plastbærepose som knyttes igjen i toppen. Det er ikke lov å kaste flytende avfall i grå dunk. Fett fra husholdningen kan legges i brun dunk.
  Borettslaget ønsker en høy standard og god hygiene i våre søppelrom. Søppel skal ikke settes på gulvet i søppelrom eller utenfor søppelrom.
  Rydde og flytte/oppussingsavfall kjører leietaker selv til fyllplass. Leietaker kan leie tilhenger av borettslaget og tømmingen er gratis hvis avfallet sorteres. Det er ikke lov å oppbevare avfall på balkongene.

  §15 Forsikring av leilighet.
  Andelseier/leietaker plikter å tegne nødvendig innboforsikring. Hvis leilighet må fraflyttes p.g.a. brann, vann eller sotskader, har borettslaget ikke noe ansvar for å skaffe og bekoste midlertidig husvære. Dette er kostnader andelseier selv må betale. Derfor er det nødvendig at andelseier tegner nødvendig hjem/innboforsikring. Borettslaget har ansvar for å holde bygninger og fellesanlegg (herunder garasjer) forsikret.

  §16 Bruk av heisene.
  Enhver leietaker og beboer er ansvarlig for at heisene blir brukt riktig. Heisdørene må ikke holdes unødig åpne, da blokkeres heisen for andre. All røyking og bruk av ild er forbudt i heisene. Ingen har lov til å ta med sykkel i heisene. Mindreårige barn har ikke lov til å benytte heisen alene. Andelseier/Ieietaker pålegges å sette seg inn i sikkerhetsreglene for bruk av heisen. Hvis heisen stopper skal en trykke inn ALARMKNAPP. Da varsles alarmsentralen og det blir tilkalt hjelp. Heisen må ikke overbelastes og en må stå stille i heisene når de er i drift. Ved inn/utflytting skal en bare bruke stor heis. Liten heis skal alltid være tilgjengelig for øvrige beboere.

  §17 Fellesvaskeriet.
  Barn har ikke adgang til vaskeriet uten følge med voksne. Pass på at de ikke leker med maskinene. Husdyr er ikke tillatt i vaskeriet. Vaskeriet skal ikke benyttes etter kl. 20:00 på hverdager, og ikke etter kl. 17.00 på lørdager og heller ikke på søn- og helligdager.

  Husk at vaskeriet alltid skal være låst og lyset slukket når dette ikke er i bruk. Ordensreglene for vaskeriet, samt bruksanvisning for maskinene skal være oppslått i vaskeriet, og enhver beboer plikter å rette seg etter disse regler. Dersom disse regler ikke overholdes kan husstyret stenge vaskeriet. Tørket tøy skal fjernes fra vaskeriet senest kl. 0830 dagen etter vask.

  §18 Parabol på innglasset balkong.

  Det er ikke lov å sette opp egen parabol på innglasset balkong. Borettslaget har eget kabelnett for TV og internett. Egne kanaler kan bestilles direkte hos Canal Digital. Borettslaget kan fjerne private paraboler som er plassert på balkongen.

  § 19 Veggedyr, kakerlakker og insekter i leilighet.
  Leietaker må straks melde fra til borettslaget dersom det oppdages veggedyr, kakerlakker eller annet utøy i leilighet eller boder. Hvis andelseier ved skjødesløshet påviselig har påført andre andelseieres leiligheter eller eiendeler veggedyr, skal andelseier bekoste desinfisering og betale de utgifter som er forbundet med dette, også for disse leiligheters vedkommende.

  §20 Bruk av bodrom.
  Mopeder, motorsykler eller andre motordrevne kjøretøy skal ikke hensettes i bod eller kjellerbod. Motorkjøretøy skal plasseres i garasje. Det er ulovlig å oppbevare bensinkanner, propan og påhengsmotorer i boder og kjellerboder. Dette p.g.a. brann- og eksplosjonsfaren.

  §21 Oppbevaring av sykkel, barnevogner og andre gjenstander i fellesområder.
  Sykler skal settes i sykkelstativ utenfor blokken eller i egen kjellerbod.
  Barnevogner skal tas inn i leiligheten. Det er ulovlig å sette sykler, barnevogner, akebrett og annet i fellesgang. Fellesgangen skal til enhver tid være ryddig og tilgjengelig. Det er ulovlig å blokkere rømningsveier.

  §22 Husdyrhold
  Det må søkes styret før innflytting/anskaffelse av husdyr. Husk båndtvang på hele borettslagets område. Husdyr skal ikke være til sjenanse for andre beboere.

  §23 Nøkler/adgangsbrikker til leilighet og eiendom.
  Ved overtakelse av leilighet skal det være innsatt systemlåssylinder i døren til leilighet. Adgangsbrikker benyttes til inngangsdør, kjellerbod, søppelrom og vaskeri. Systemnøkkelen skal kunne benyttes til postkasse og leilighet. Det er bare andelseier som kan bestille nye nøkler til leilighet. Nøkler og adgangsbrikker bestilles via eget skjema v/vaktmester.

  §24 Forandring av leilighet.
  Andelseier/leietaker har ikke anledning til å foreta bygningsmessige forandringer av leilighet, fellesanlegg, balkonger, innvendig, installasjoner eller bærende konstruksjoner. Det er ikke tillatt å fjerne fasademateriell eller skillevegg på balkongene. Det er ikke tillatt å endre på romdelingen i leilighet eller benytte bod til soverom. Leilighet skal brukes til bolig. Det er ikke tillatt å drive næringsvirksomhet eller salg fra leilighet eller bruke leilighet til handel, omsetning eller beslektet virksomhet. Andelseier er til enhver tid forpliktet til å føre kontroll med leilighet slik at ikke fremleier driver ulovlig virksomhet eller forhold som er i strid med norsk lov. Borettslaget kan si opp leieforholdet hvis bruk av leilighet er ulovlig.

  §25 Skader i leilighet.
  Skader i leilighet skal leietaker selv reparere. Leietaker og beboere i leilighet må gjøre seg kjent med hvor det finnes stoppekraner for vann. Stoppekranene må til enhver tid være i orden. Ved akutte tilfeller, f. eks hvis varmtvannsbereder lekker, skal den enkelte leietaker/beboer sørge for at vanntilførselen straks stoppes. Deretter skal vaktmester eller styret kontaktes. Ved fravær/reise, skal vanntilførselen til leiligheten stenges av.

  §26 Radiator i leilighet.
  Hvis det oppdages feil eller lekkasje på radiator skal styret/vaktmester straks kontaktes. For alle reparasjoner og utskiftning av radiator i leilighet må det betales en egenandel. Ev. lufting av radiator utføres av vaktmester eller en representant fra styret. Leietaker har ansvar for at digitalmåler til enhver tid er påsatt radiator og at denne sitter fast. Digitalmåler blir fjernavlest automatisk. Alle henvendelser om fyringsoppgjør rettes til styret.

  §27 Alkohol, røyk og rusmidler.
  Det er forbudt å nyte alkohol, rusmidler og å røyke i fellesganger, heiser, bodrom eller på borettslagets eiendom utendørs. Det er ulovlig å drikke alkohol fra borettslagets benker og hageanlegg. Det påhviler andelseier/leietaker et ansvar for at ikke personer som er alkohol eller ruspåvirket utøver hærverk på borettslagets eiendom og inventar. Borettslaget kan gå til politianmeldelse/oppsigelse av et leieforhold hvis det er gjentatte brudd på denne paragraf, eller at leiligheten jevnlig er beheftet med ubehageligheter fra personer som er rus eller alkoholpåvirket.

  §28 Andelseier/leietakers informasjonsplikt.
  Alle andelseiere/leietakere har plikt til å informere styret eller vaktmester hvis det oppdages bygningsmessige feil eller mangler ved leilighet.

  §29 Ro og orden utendørs.
  Det skal være stille i blokkene og på utendørsområdet etter kl. 23.00. Vegbommene ved nr. 45 skal være stengt utenom i vinterhalvåret. Det skal tas hensyn til naboene som har soverom mot inngangene ved samtlige blokker. Ballspill på utendørsområdet er ikke tillatt etter kl. 23.00.

  §30 Bruk av fellesanlegg og hage.
  Det er styret for borettslaget som fastsetter bruken av fellesarealene og hageanlegg. Det er ikke anledning for leietakere og beboere å forandre eller endre bruken av hageanlegget uten at det foreligger tillatelse fra styret. Leietakere i 1.etg. har ikke lov til å sette opp trapp fra veranda til hage. Det er heller ikke anledning til å anlegge egne hager, plattinger, terrasser mv. Alt som gjøres utendørs skal være fellestiltak som kan benyttes av alle beboere.

  §31 Bruk av garasje i fellesanlegg.
  Styret henstiller til at alle som har bil benytter garasjen til denne. Enhver leietaker/bruker er ansvarlig for at garasjen alltid er lukket og låst. Det er ulovlig å gå fra en garasje åpen/ulåst. Andelseier er selv ansvarlig for å holde lås til garasje. Garasjen skal kun benyttes til oppbevaring av bil og andre kjøretøy. Det er ulovlig å oppbevare og hensette avfall, møbler o.l. i garasjene.

  §32 Frivillig dugnad.
  Det oppfordres til at andelseierne engasjerer seg i å arrangere og delta på frivillig fellesdugnad.

  §33 Ballspill innendørs og utendørs.
  Alt av ballspill i fellesganger og fellesrom innvendig er ulovlig. Alt av ballspill o.l. mot blokkene og vegger utvendig er ulovlig. Ballspill skal finne sted på offentlige balløkker i nærområdet.

  §34 Biler, bilvask og parkering.
  Alle leietakere og besøkende bes rette seg etter oppsatte skilter og parkeringsbestemmelsene for området. Det er forbudt å parkere foran vegbom ved nr. 45. Det er forbudt å parkere utenfor inngangene til blokkene. Borettslagets drift kan i slike tilfeller uten forvarsel fjerne feilparkerte biler for eiers regning og risiko. Biler skal parkeres på oppmerket parkeringsplass. Det anmodes at alle benytter egen garasje til parkering. Biler, tilhengere, båter m.m. skal ikke hensettes på parkeringsplassene. All tomgangskjøring er ulovlig. Det skal ikke forekomme vasking av biler, båter, tilhenger eller lignende, på borettslagets område. Parkeringsbevis skal benyttes på parkeringsplass mellom nr. 41 og nr. 45. Parkeringsbevis utstedes av styret/vaktmester.

  §35 Daglig renhold av fellesrom.
  Ifølge Generalforsamlingsvedtak 5. april 2017, ble det daglige renholdet fra april 2017, overlatt til ekstern leverandør. Det forventes at andelseierne legger til rette for at rengjøringsfirmaet kan få utført sitt arbeid på en hensiktsmessig måte.

  Utarbeidet av styret og vaktmester 21.2.2018.

  Vedtatt på Generalforsamling 20.mars 2018 og gjeldende fra samme dato.
  Les mer
 • Kontaktinformasjon

  Adresse: Slettheiveien 45, 4626 Kristiansand
  Epost: styret@slettheitoppenbrl.no

  Styret:

  Laila Bakkevoll

  Adresse: Blokk 41
  Tlf: 90101647
  Ansvarsområder:
  Styreleder - og dermed driftsansvarlig for borettslaget.

  Atle Drøsdal

  Adresse: Blokk 41
  Ansvarsområder:
  Atle er nytt styremedlem i 2018 og skal få en haug av oppgaver. Han er jo politiker og kan litt om ditt og datt. :-)

  Gunnar Tormod Hauene

  Adresse: Blokk 49
  Ansvarsområder:
  Tormod var først varamedlem i styret, men etter generalforsamlingen i 2018, gikk han inn som fast styremedlem. Tormod bor i Slettheiveien 49.

  Maria Pettersen

  Adresse: Blokk 53
  Ansvarsområder:
  Fra 1. desember fast medlem i styret etter sykdomsfravall, var tidligere varamedlem i styret. Den yngste i styret, og samtidig en meget lærd person. :-)

  Trond Simonsen

  Adresse: Blokk 41
  Ansvarsområder:
  Fyringssameie, ekstraansvarlig for vaktmestertjenester, sekretær for styret og administrator for hjemmesiden.

  Inger Lise Jerstad
  Adresse: Blokk 37
  Ansvarsområder:
  Varamedlem i styret. Møter på alle styremøtene og skal nok få noen oppgaver og bryne seg på. :-)

  Forretningsfører
  DKS AS - Forretningsfører Bernt-Ivar Olsen
  Tlf: 90192349
  Ansvarsområder:
  Forretningsfører for borettslaget.

  Rørlegger
  Rørlegger Einar Pettersen AS
  Tlf: 99711917
  Ansvarsområder:
  En rørlegger som kjenner blokkene og området godt. NB! Fakturering for arbeid skjer for beboers regning.

  Elektriker
  Sør Installasjon AS (SIAS AS)
  Tlf: 90991012
  Ansvarsområder:
  Borettslaget anbefaler dette elektrikerfirmaet. De kjenner byggene godt.

  Vaktmester (0700-1500)
  Terje Færøvig
  Tlf: 91889357
  Ansvarsområder:
  Vaktmester for borettslaget (0700-1500 man-fre)
  Les mer
 • Avfallshåndtering i borettslaget

  Avfallshåndtering i borettslaget:

  I hver blokk er det ett søppelrom med forskjellige dunker til ulikt avfall. I alle blokker henger det plakater som viser hvordan avfallet skal sorteres. Disse ligger også ved her som vedlegg, og kan skrives ut dersom man ønsker det.

  Vær nøye på at du sorterer korrekt! For mye feilsortering fører til økte utgifter for borettslaget - som du er en del av.

  Restavfallsdunkene skal det faktisk være minst avfall i. Se plakat for hva som skal legges i disse.

  I de små brune dunkene skal det KUN ligge bioposer i. Intet annet!

  Papiravfallsdunkene skal det kun ligge papir og papp i. Papp etter møbler/ombygging SKAL leveres til gjenvinningsstasjonene.

  Plastavfall skal legges i plastsekkene i hver blokk. Er disse fulle, gi beskjed til vaktmester, eller ta deg bryet med å skifte ut sekken, det skal henge en ny sekk på stativet.

  Glass- og metallemballasje legges i "iglooen" som er på utsiden av hver blokk.

  Her er link til tømmedatoen. Legg inn Slettheiveien og ditt blokknr. All søppel tømmes på torsdager:

  https://avfallsor.no/henting-av-avfall/finn-hentedag/

  Hvordan man sorterer, kan du lese om her: http://www.sortere.no

  Eller bruke denne flotte guiden: https://avfallsor.no/sorteringshjelper/

  Les mer
 • Radiator - bruk av fjernvarmen

  Fjernvarmen i borettslaget – noen enkle råd

  Slik sparer du miljø, varme & penger.

  Vær sikker på at radiatorene fungerer.

  Sørg for at radiatorene alltid fungerer som de skal. Det gjør de, når de er varme i toppen og kalde i bunnen.

  Luft ut – kort og ofte

  Husk å skru radiatorene helt ned, når du lufter ut, ellers vil radiatortermostaten registrere at det blitt kaldt i rommet og deretter øke varmegjennomstrømningen. Luft heller ut flere ganger ganske kort.

  Anbefalt stuetemperatur

  Den anbefalte temperatur er mellom 18˚ og 21˚ C i oppholdsrom som stue, kjøkken og soveværelse.

  Unngå fukt og soppskader

  Luft jevnlig ut og sørg for at det er minst 16˚ C i alle rom. Kommer temperaturen under 15˚ C, kan det gi fuktproblemer med usunt inneklima og soppdannelse som følge.

  Spar på energien ved å tette ordentlig

  Trekk får det til å virke kaldere. Derfor vil vinduer «på klem», og sprekker i vegger og vinduer, øke utgiftene til oppvarmning betydelig. En ekstra grad koster cirka 5 prosent på varmeutgiften.

  Luft i varmesystemet

  Luft i rør og radiatoren forhindrer vannet i å sirkulere slik det skal. Det kan stoppe varmesirkulasjon, og minske «effektiv heteflate» på radiatoren betydelig. Målerne vil registrere radiatoren som varm i montasjepunktet, selv om den øverste delen av radiatoren er kald og ikke kan avgi varme. (Det blir omtrent som økt bensinforbruk på en bil med for lite luft i hjulene).

  Hvis radiatoren må luftes, ta kontakt med vaktmesteren, så hjelper han til med dette. Ikke start det arbeidet selv!

  Unngå å dekke radiatoren til

  Tørk ikke tøy på en radiator, og still ikke møbler for tett på den. Da kan ikke radiatoren avgi så mye energi som måles.

  Kontroller termostaten

  Kontroller om termostaten virker: Når du skrur helt opp, skal hele radiatoren bli varm. Når du stenger, skal den bli kald etter 1-2 timer. Hvis ikke, må termostaten repareres/skiftes.

  Spar på varmtvann

  Det er dyrt å varme opp vann. Ikke vask opp under rennende vann. Benytt dusj i stedet for karbad. Bruk vannbesparende dusjhode og armaturer ved kjøkken- og håndvask.

  Andre tips til fornuftig bruk av fjernvarmen

  I vårt borettslag er det målere med 2 følere, en som registrerer temperaturen på radiatorens overflate og en som er skjermet og ligger ut mot rommet.

  (Kriteriene for måling av varme på varmefordelingsmålerne; Radiator temperaturen må være høyere enn 23 0C samtidig som romtemperaturen må være 3 0C kaldere enn radiatoren. Dette i henhold til NS 834 som omhandler varmefordelingsmålere).

  For å si det på en annen måte; Måleren registrerer kun forbruk når radiatoren er 3 grader varmere enn rommet.

  Dermed vil ikke måleren registrere forbruk dersom rommet varmes opp av sollys, andre varmeovner eller tilstøtende rom.

  En måler teller kun ved bruk av radiatoren. En radiator kan avgi varme selv om den er avslått, står den under et åpent vindu og det er kaldt ute vil kulde utenfra synke ned mot radiatoren og den innebygde frostsikringen kan åpne for varme for å unngå frostsprengning (alle radiatorer i Norge har en mekanisk frostsikring).

  Et annet forhold som kan gi forbruk er defekte eller utette radiatorkraner som slipper igjennom litt varme, omtrent som en dryppende kran. Dette vil gi utslag på måleren og er ofte grunnen til at beboere får forbruk på en radiator de mener er slått av eller aldri i bruk!

  Over fant du nå en del informasjon om bruk av radiatoren i din leilighet. Ta gjerne kontakt med vaktmester eller styret for mer informasjon. Det blir også lagt ut informasjon på vår hjemmeside.

  Besøk gjerne sidene til ISTA: www.ista.no Der kan du finne bruksanvisninger for målere, enda mer tips om bruk, og du kan og logge deg selv på for å følge forbruket på din radiator. Da da kontakt med styret for å få personlig kode til dette.

  Noen linker:

  ISTA måler info og bruksanvisning, se; https://www.ista.com/fileadmin/twt_customer/countries/content/Norway/Documents/Produktbrochurer/doprimo_3_radio.pdf

  ISTA - Tips og råd vedrørende bruk: https://www.ista.com/no/informasjon/sparetips/

  ISTA ONLINE - side for å sjekke ditt eget forbruk, se http://www.istaonline.no/Login.aspx?ReturnUrl=%2f

  AGDER ENERGI - side om fjernvarmen som de leverer, se https://www.ae.no/virksomhet/fjernvarme/fjernvarme/

  DANFOSS TERMOSTATER:

  ·       Her finner du og videoer som forklarer bruken av termostaten: https://www.danfoss.com/nb-no/products/radiator-and-room-thermostats/dhs/radiator-thermostats/radiator-sensors/

  ·       Her er video som viser hvordan termostaten fungerer: https://www.youtube.com/watch?v=97nBHArbAp8&feature=youtu.be

  ·       Her er en video som viser de anbefalte innstillingene for termostaten: https://www.youtube.com/watch?v=4iRgmNMOpb8&feature=youtu.be

  ·       Her er en video som viser de forskjellige symbolene på termostaten. (Engelsk):
  https://www.youtube.com/watch?v=paxio2l-O-A&index=44&list=PLA3E47C321C2CCDBF

  Lykke til med en god og lun vinter!

  Med hilsen fra oss i styret

  Les mer
 • Regler for bruk av vaskeriet

  REGLER FOR BRUK AV VASKERIET:

  Det er vaskeri i underetasjen i hver blokk. Her er det vaskemaskiner og tørketromler. Man betaler elektronisk, enten med kort, VIPPS eller mobilen. Se vedlegg for hvordan betalingsløsningen foregår.

  * Oppsatt hengelås skal merkes med leilighetsnummer på reservasjonstavlen.
  * Dersom vasketiden ikke er benyttet innen 30 minutter etter tenkt tid, kan andre bruke den oppsatte vasketiden.
  * Låsen skal fjernes etter vask, og om vasketiden ikke skal benyttes.
  * Det er ulovlig å fjerne andres låser.
  * Borettslagets drift kan fjerne hengelåser som ikke er merket.
  * Hengelåser skal være merket med leilighetsnummer. Umerkede og duplikatlåser blir fjernet av borettslaget. Det skal kun være en hengelås pr. leilighet.

  * Maskinene skal være ferdige og klargjorte til neste vasketid.

  * Vaskeriet SKAL vaskes/rengjøres etter bruk.
  * Vaskemaskiner skal tørkes av og såperester/skyllemiddel fjernes.
  * Loet fra tørketrommelen skal fjernes.

  * Tøy skal ikke legges igjen i vaskeriet.

  * Tøy som henger på snorene, må fjernes innen kl. 09:00 neste dag.

  * Vaskeriet er åpnet mellom kl. 0800-2000 på hverdager, og mellom kl. 08.00-17.00 på lørdager.
  * Døren til vaskeriet låses opp og igjen automatisk, så vaskeriet er stengt utom overnevnte tidsrom, samt på søndager og helligdager.

  * Barn har ikke adgang til vaskeriet uten følge med voksne!

  * Husk at vaskeriet alltid skal være låst og lyset slukket (gjelder der det ikke er sensor på lysene) når det ikke er i bruk.

  * Brudd på reglene kan medføre utestengelse fra vaskeriet.

  Styret – juli 2020 (oppdatert fra 2018)
  Les mer
 • Nøkler og brikker til borettslaget

  Dersom dere har mistet en nøkkel eller en nøkkelbrikke, kan vaktmester være behjelpelig med å fremskaffe en ny mot at andelseier tar utgiften for dette. De fleste har systemnøkler, dermed kan man ikke fremskaffe disse selv uten at de lages spesielt for blokken og leiligheten.
  Hverken styret eller vaktmester har masternøkkel til leilighetene. Hvis man skulle låse seg ute, må man tilkalle hjelp fra låsesmed og bekoste dette selv. Det kan være lurt å oppbevare en reservenøkkel hos andre, f.eks en nabo.
  Lås & Nøkkelservice AS er det eneste firmaet i Kristiansand som har vakt 24 timer i døgnet. Kontakt dem hvis du trenger en låsesmed. Hjemmsiden er https://www.systemlaas.no/. Merk prisene for dette arbeidet. Dette er noe dere betaler selv, med kontanter/kort direkte til låsesmeden når han kommer.

  Dersom dere mister en nøkkelbrikke, ta raskest mulig kontakt med vaktmester eller styret, da blir brikken slettet fra systemet, og dermed forhindrer man at uvedkommende kan benytte seg av brikken. Ny brikke får du fra vaktmester eller styret.
  Les mer
 • Fjernvarmen - Historie og hvordan det hele fungerer

  Slettheitoppen Borettslag - FJERNVARMEN

  Tidligere Fyringssameiet er under oppløsning og nytt styre er valgt og det er det samme som
  i Slettheitoppen Borettslag. Forretningsfører for Slettheitoppen Brl. har nå overtatt avregning
  av fjernvarmen ovenfor eierne f.o.m. 2015/2016 sesongen.

  Mht. tidligere oppgjør, som nevnt på flere møter, er det her ikke midler igjen i tidligere Fyringssameie til evnt. utbetalinger/innkrevning.

  Slettheitoppen Borettslag og Agder Energi Varme inngikk sommeren 2014 en avtale som sikrer borettslaget tilgang på miljøvennlig og rimelig energi som billigere enn strøm. Agder Energi i samarbeid med styret i borettslaget ønsker derfor å informere alle om fordelene ved å nå benytte fellesanlegg og radiatorer til oppvarming av leiligheten.

  Borettslaget får nå en god, stabil og rimelig leveranse av miljøvennlig varme og vi ønsker nå at alle vil bruke fellesanlegget. Alternativ oppvarming som panelovner og oljeovner vil være et dyrere alternativ både i introduksjonstilbudet og i avtaletiden fremover.

  Når startet leveransen

  I løpet av november-desember 2015 var Agder Energi Varme klare til å levere varme til Slettheitoppen.

  Hva koster energi til oppvarming

  Fjernvarmeprisen beregnes på samme måte som strømprisen, men borettslaget har en god rabatt på spotpris. Dette gjør at dere alltid ligger lavere enn strømpris når dere bruker oppvarming via fellesfyringen. Prisen varierer mnd for mnd på samme måte som markedsprisen på strøm.

  Problemer med radiator eller oppvarmingen i din leilighet?
  Opplever du at radiatoren ikke fungerer optimalt, får du ikke nok varme i din leilighet?
  Vennligst ta kontakt med borettslaget ved å sende en e-post til styret@slettheitoppenbrl.no

  Varmeoppgjør

  Det legges opp til at fjernvarmeoppgjøret finner sted i sept./okotober med avregning på
  giroen for fellesutgifter. Det blir sendt ut giro med avregning pr. post ved hvert oppgjør.

  Noen av fordelene med fjernvarme

  Fjernvarme er miljøvennlig

  Fjernvarme er et energisystem som gir få naturinngrep, lite utslipp og liten ressursbruk totalt
  sett.

  Fjernvarme er billig

  Kunder innenfor konsesjonsområder er i dag sikret en lavenergipris i forhold til strømprisen.
  Fjernvarmeprisen skal ikke være høyere enn strømprisen. Dette er styrt av energiloven.
  Mange kunder opplever at besparelsene innen driftskostnader og vedlikeholdskostnader gjør
  fjernvarme til det rimeligste oppvarmingsalternativet over tid.

  Fjernvarme er enkelt

  Valg av fjernvarme innebærer at kunden får et enkelt varmeanlegg uten drifts- og
  vedlikeholdskostnader på egne kjeler eller varmepumper. All energien til oppvarming og
  varmt tappevann leveres direkte til kundesentralen i bygget, og det er
  fjernvarmeleverandøren som eier, vedlikeholder og drifter varmesentralene. Fjernvarme og
  vannbåren varme er en moderne, avansert og billig måte å akkumulere og transporter energi
  på.

  Fjernvarme tar liten plass

  Bygg som får fjernvarme, får frigitt plass i forhold til å ha eget anlegg. Plassbehovet til en
  kundesentral er mindre enn eget oppvarmingsanlegg med kjeler og varmepumpe.
  Kundesentralen er et grensesnitt mellom byggets oppvarmingsanlegg og distribusjonsnettet
  for fjernvarme.

  Fjernvarme gir lave lokale utslipp og godt innemiljø

  Fordelen med fjernvarme er at kundesentralen dekker hele energi- og eftektbehovet året
  rundt. Det innebærer at det ikke er behov for å sette inn ekstra spisslast, basert på olje,
  parafin, gass eller elektrisitet, i de kalde vintermånedene.

  Fjernvarme gir lysegrønt energimerke

  Oppvarmingskarakteren viser i hvor stor grad bygget er energifleksibelt og bruker fornybar
  energi.

  kilde: http://www.fjernvarme.no
  Les mer
 • Avfallshåndtering - sorteringsguide på 12 språk

  For de av dere som trenger sorteringsguiden fra Avfall Sør på andre språk enn norsk;

  I samarbeid med Tolketjenesten TolkSør har Avfall Sør utarbeidet sorteringsguider som forteller hvordan innbyggerne skal sortere sitt husholdningsavfall.

  Sorteringsguidene kan åpnes som pdf-filer. Ved utskrift anbefales A3-format.

  Målgruppe er innbyggerne i Avfall Sørs eierkommuner. Mer spesifikt; for opplæring av flyktninger, til bruk i skolene og som oppslag i søppelrom for sameier, borettslag og lignende.

  Arbeidet med å oversette og kvalitetssikre oversettelsene er utført av Tolketjenesten TolkSør i Kristiansand. Link til sorteringsguidene:

  http://avfallsor.no/aktuelt/sorteringsguide-pa-12-ulike-sprak/
  Les mer
 • Bruksanvisning rullegardiner balkong

  RULLEGARDINENE:

  For å heise eller senke rullegardinene, skal kulekjeden trekkes rett ned. Den må aldri trekkes skjevt! (Enten fra siden eller innover balkongen.)
  Kjeden MÅ trekkes rolig, ellers kan duken rulle opp skakt med frynsing av kanter som resultat.
  Vær nøye med å kontrollere at rullegardinen ikke trekker skjevt når den rulles opp!

  Rullegardinen får absolutt ikke rulles opp hvis den ikke er helt tørr.
  Rullegardinen bør ikke være nede ved lufting.
  Rullegardinen kan avtørkes med en fuktig klut.

  Se også vedlegget.
  Les mer
 • Vinduer A/D leil - bruksanvisning

  Vinduer i A og D-leiligheter:

  Sikkerhetsinformasjon og bruksanvisning

  Dørene/vinduene har tre posisjoner på håndtaket.

  1. Håndtak i posisjon rett opp: Vinduet kan tippe innover.

  2. Håndtak delvis vannrett stilling: Økonomisk luftestilling

  3. Håndtak i posisjon rett til side: Kun for kortsiktig lufting eller for å rengjøre vinduet. Ikke forlat vinduet i sving-posisjon!

  4. Håndtak i posisjon rett ned: Vinduet er lukket.

  Feiloperering av vindusposisjonene kan medføre at beslag (mekanismen) blir ødelagt. Eventuelle utskiftninger av beslag (mekanismen) grunnet feil bruk av dør/vinduer må den enkelte andelseier selv dekke kostnadene til.
  NB! Dette gjelder også når pledd eller lignende blir hengt/klemt fast mellom karm og vindu.

  Rengjøring:
  Glideskinner holdes rene. Glassene må ikke rengjøres med, eller bli utsatt for, etsende væske, grovt poleringsmiddel, skarpe gjenstander eller annet som kan skade glasset. Profiler, karm/ramme, rengjøres minst 2 ganger pr. år. Skader må utbedres umiddelbart!
  Les mer
 • Oppussing eller ombygging/utskiftning?

  Borettslaget har inngått rammeavtaler med rørlegger, elektriker og byggefirma. Avtaleprisen som borettslaget har fått, får også andelseierne dersom de har arbeid som man ønsker utført i tilknytning til sin andelsleilighet.
  Firmaene som vi bruker er;

  Byggmester Vidar Reger AS:
  Kontakt: Vidar Reger på mobil: 901 06 780. Mail: vidar@reger.no Hjemmeside: www.reger.no

  Elektrikerfirma SIAS - Sør Installasjon AS:
  Kontakt: Frank Joreid på mobil: 909 91 012. Kontor: 38 05 10 12. Mail: frank@si-as.no Hjemmeside: www.si-as.no

  Rørleggerfirma:

  Einar Pettersen AS:
  Kontakt: Einar Pettersen på mobil: 997 11 917.

  Søgne Rør AS:
  Kontakt: Bjarne Pettersen på mobil: 414 30 791.

  Styret/vaktmester mars 2019.
  Les mer
 • Fremleie eller utleie av bolig

  Fremleie eller utleie av bolig:

  Du kan ikke fritt leie ut boligen din til andre uten styret i borettslaget sin godkjenning. Når det er snakk om utleie i borettslag så kalles dette bruksoverlating.
  Andelseier må ha bodd i sin bolig minimum ett år før borettslagsloven gir adgang til bruksoverlating. Da har andelseier anledning til å leie ut i tre år. Borettslaget har anledning til å godkjenne bruksoverlating over lengre perioder uten at andelseier har bodd i boligen ett år dersom særlige grunner taler for det. Særlige grunner kan være jobb og utdannelse andre steder.

  Uansett må andelseier søke til styre i borettslaget om å få leie ut boligen. Det er viktig at borettslaget og boligbyggelaget vet hvem som bebor boligen til enhver tid.

  Den som leier boligen har samme plikten til å følge de regler som gjelder i borettslaget. Andelseier har i bruksoverlatingsperioden like stort ansvar, som tidligere, for alle forhold som reguleres av lov og vedtekter/husordensregler.


  Se også borettslagets vedtekter og husordensregler.
  Les mer
 • Felleskostnader

  Felleskostnader - 2 roms leilighet

  Felleskostnad: 3773
  TV/Internett: 440
  Fyringsforskudd: 425
  TOTALT: 4618

  Felleskostnader - 3 roms leilighet

  Felleskostand: 5255
  TV/Internett: 420
  Fyringsforskudd: 425
  TOTALT: 6100


  Les mer
 • Innbetaling av felleskostnader - ny konto

  Nytt kontonummer for innbetaling av felleskostnader:

  Borettslagets styre ønsker å informere om ting som berører andelshaverne i Slettheitoppen Borettslag.
  Det er en ny konto for innbetaling av fellesutgiftene.
  Da styret har valgt og reforhandle lånet i borettslaget, resulterte dette i bankbytte til Nordea.
  Dette innebærer at fellesutgiftene nå skal innbetales til annet kto. nr. enn tidligere.
  For de som har avtalegiro, (som vi anbefaler alle) vil det ikke være nødvendig å foreta seg noe, men for de som ennå ikke har opprettet dette må fra 1. november benytte
  kto. nr. 6319.07.31288.
  Dette vil også fremkomme på fakturaen som dere mottar fra forretningsfører.

  Kr.sand, den 15.11.2018 Styret/forretningsfører DKS
  Les mer
 • Telenor - Hvilke kanaler kan du se hjemme i din stue

  Informasjon fra Telenor. Hvilke kanaler kan du se hjemme i din stue?

  https://www.telenor.no/privat/tv/t-we/

  Pr. i dag har vi 36 kanaler i den faste delen av grunnpakka, og 71 kanaler i den valgfrie delen av pakka som hver enkelt kan plukke 15 kanaler fra uten kostnad.

  I tillegg til svenske, danske og engelskspråklige, ligger det her et utvalg av internasjonale kanaler fra land som Polen, Tyskland, Frankrike, Italia, Russland, Tyrkia, Sri Lanka, India, Pakistan mm.

  Ikke alle kanaler i verden kan leveres, men det finnes gode alternativer til parabol. Web-TV blir stadig mer utbredt, hvis du ser under Countries på http://wwitv.com/television/158.htm ser du at det finnes mye som dekker stort sett alle land. Og det finnes sikkert mange andre
  tilsvarende sider.
  I tillegg finnes det dekoderløsninger beregnet for IP-TV, som er tilpasset bruk for spesielle kanaler/land, og da er som regel det eneste kravet at man har en god bredbåndsforbindelse, slik vi har i dag.
  Mange av de største kanalene vil kreve at brukeren har en IP-adresse som kommer fra det landet kanalen sendes fra.
  Dette kan omgås ved bruk av VPN. Dette gjør at det ser ut som om brukeren befinner seg i et annet land enn Norge, og er fullt lovlig. På denne måten kan f.eks. nordmenn se NRK og TV2 fra Spania via nettbrett eller PC.
  Mer om VPN her:

  http://www.tek.no/artikler/samletest-har-du-egentlig-valgt-den-beste-vpn-losningen/277242

  Det er nesten ingen TV-kanaler i dag som ikke kan hentes inn via internett. Det ligger samtidig et ansvar på den enkelte beboer i å orientere seg i hva som faktisk er mulig å få til i forhold egne behov. Her kreves det ofte litt lokal kunnskap, som ikke borettslaget har, men trolig du som andelseier.

  Hilsen Styret i Slettheitoppen Borettslag
  14.3.2017
  Les mer
 • Canal Digital/Telenor bredbåndsruter - bruksanvisning

  Alle andeler skal ha samme bredbåndsruter- en Telenor ZyXel P8702N.

  Dersom du opplever dårlig trådløst nett i din leilighet, kan det være fordi bredbåndsruteren står for lavt i leiligheten, og gjerne i nærheten av andre elektroniske komponenter. Flytt gjerne ruteren så høyt opp på veggen som mulig. Ruteren er levert med ett svart deksel som kan tas av, dersom det passer bedre med ett hvitt design på veggen.

  Her er og Telenors bruksanvisning for bredbåndsruteren. Klikk på linken:

  https://www.telenor.no/privat/kundeservice/bredbandshjelp/zyxel8702/

  Link til Canal Digital sine sider omkring ruteren:

  https://kabel.canaldigital.no/hjelp/bredband/tradlos-ruter/

  https://kabel.canaldigital.no/contentassets/afdf0c4406b4455ebf282858b779eecf/zyxel-8702-med-canal-digital-kabel-modem.pdf

  Les mer
 • SIKKERHETSINFORMASJON ALLE BLOKKER!

  Fra tid til annen utføres det arbeid i og rundt blokkene til borettslaget. Det henstilles til å være vaktsom overfor arbeid som utføres.
  Det forventes også at andelseierne, deres familier og besøkende, retter seg etter eventuelle skriv som er satt opp i fellesområdene/levert i postkassene til andelseierne.


  Styret september 2017
  Les mer
 • Tilhengerutleie for andelseierne

  Borettslaget har en egen tilhenger for utleie.
  Maks nyttelast på 605 kg. Pris pr. døgn er 100,-.
  For bestilling og regler for utleie, kontakt vaktmester Terje i blokk nr. 45. Mobil: 918 89 357. E-post: vaktmester@slettheitoppenbrl.no

  Les mer
 • Skole og barnehage på Øvre Slettheia

  Skole og barnehage ved blokkene:

  For nye andelseiere, eller for de som ønsker å handle en av våre andeler i borettslaget, kan det være fint å vite at Øvre Slettheia Skole ligger ved nr. 45, midt mellom alle blokkene, og Øvre Slettheia Barnehage ligger pr. april 2019, mellom Slettheiveien 41 og 45.

  Link til Øvre Slettheia Skole: http://www.minskole.no/ovreslettheia
  Link til Øvre Slettheia Barnehage: https://www.minskole.no/oso

  Mer om skolen og barnehagen (Hentet fra deres hjemmesider og egenredigert nov. 2018):

  Øvre Slettheia skole i Vågsbygd bydel er en 1- 4 skole med ca 115 elever . Vi er en internasjonal skole. Foreldrene til våre elever kommer fra mellom 20 og 30 forskjellige land. Skolen som ble bygget som en åpen skole i 1972 ble revet høsten 2009. Høsten 2010 stod en ny flott skolebygning ferdig. Den inneholdt store lyse rom med "alt" man kan ønske seg av fasiliteter. Alle klasserom og grupperom har Smartboard og samlingsrommet/ gymsalen egner seg både til idrett og teaterforestillinger. Alle arealer er på ett plan.

  Øvre Slettheia barnehage er en kommunal barnehage som ligger mellom Slettheiveien 41 og 45 på toppen av Slettheia.
  Barnehagen har 6 avdelinger med til sammen 107 barn.
  Avdeling Blåmeisen har 1-2 åringer og Gråspurven har 2-3 åringer.
  Avdelingene Lerka, Bokfinken, Måltrosten og Nattergalen har barn i alderen 3-5 år.
  Barnehagen representerer et mangfold av kulturer og språkgrupper.
  Lokalene er lyse og trivelige, med gode muligheter for lek og læring i smågrupper og fellesarealer.
  Les mer
 • Vaktmesteren i borettslaget

  Vaktmester Terje når du;

  Mandag til fredag fra kl.: 07:00 - 15:00 på mobilnr.: 918 89 357.

  Han har kontor og verksted i nr. 45.

  Skriftlige henvendelser leveres i postkasser som befinner seg inne i vaskeriene i samtlige blokker.
  Les mer
 • Navneskilt

  Bestilling av navneskilt på inngangsdør, postkasse og ringeklokke kan gjøres hos vaktmester i nr. 45, han produserer og monterer da skiltene.

  Vi minner om at det skal være navneskilt på egen inngangdør, postkasse og ringeklokke. Navnet/navnene på skiltene skal tilhøre den/de personene som bor i leiligheten.
  Les mer
 • RØYKING - Retningslinjer

  Retningslinjer, røyking ved inngangsparti og lufteverandaene!

  Skal dere røyke på lufteverandaene, IKKE kast sneipene over kanten, de kan da lande på taket til inngangspartiet og forårsake brann!

  Røyking ved inngangspartiene tillates ikke nå som det er kommet nytt inngangsparti.
  Les mer
 • ID-kort for innleide entreprenører

  Alle som jobber for Slettheitoppen Borettslag i den perioden som balkongene bygges, bærer ett personlig ID-kort. Dersom dere er i tvil om de som banker på døren, eller befinner seg på området, er den av "våre" entreprenører, ta kontakt med styret eller vaktmester.
  Les mer
 • Parkeringsbevis i frontruten

  Alle biler som parkerere på parkeringsplassen mellom blokk 41 og 45, skal ha ett parkeringsbevis synlig i frontvinduet på bilen. Dette får man tak i hos vaktmesteren.

  Det henstilles også til å parkere på oppmerket område.
  Les mer
 • Avviksskjema

  Avviksskjema til bruk dersom du finner noe som er feil ved leiligheten din/fellesområder/balkong, som du mener styret eller vaktmester i borettslaget kan/må se på.
  Skjemaet kan du levere i postkassen til vaktmester i din blokk.
  Du finner den ved vaskerommet.
  Les mer
 • Nyttige linker

  Nyttige linker som angår borettslaget:

  Burettslagsloven:

  https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-06-06-39

  Aktuelle boligannonser på finn.no:

  https://www.finn.no/realestate/homes/search.html?construction_year_from=1968&facilities=1&facilities=23&facilities=4&location=0.20011&location=1.20011.20179&location=2.20011.20179.20709&ownership_type=4&property_type=3&q=Slettheiveien&rent_to=7000

  Huseiernes Landsforbunds hjemmesider:

  http://www.huseierne.no/

  Tømmekalender Kristiansand Kommune:

  http://avfallsor.no/tommekalender/?id=259399&kommune=Kristiansand

  Gjenvinningsstasjoner - for det søppelet beboer må levere selv:

  http://avfallsor.no/gjenvinningsstasjoner/apningstider/

  Google Translate:

  https://www.oneco.no/tjenester/bygg-elektriker/

  OneCo Sør AS - leverandør av adgangskontroll:

  https://oneco.no/ansatte/kundesenter-oneco-sor/

  SIAS AS - leverandør av elektriske komponenter for andelseiere og drift:

  http://www.si-as.no/

  Vidar Reger AS - leverandør av bygningskomponenter for andelseiere og drift:

  http://reger.no/

  ThyssenKrupp AS:

  http://www.thyssenkrupp-elevator.no/

  Balco AS - Leverandøren av balkongene:

  http://www.balco.no/

  Les mer
 • Information in english

  New agreement with Canal Digital from September 1th. 2016

  The condominium Board has now signed a new 3 years agreement with our TV and internet provided Canal Digital Cable.
  It means that we from the 1 september 2016, no increase in common costs for the shareholders, get upgraded speed of the internet to 30 Mbps, compared to 5 Mbps that we have now. Additionally, we have T-We services that allow you to watch the programs whenever you want, play music via Tidal and also get the opportunity to watch TV via tablet.
  The agreement is called “Komplett 30”. read the fact sheets to see what the agreement entails, which channels you can select and other additional options.
  You do not have to do anything for this change. It happens automatically from the 1 September 2016. It will be no change of the equipment.
  If you want to increase the speed line more or other changes, please take contact with Canal Digital.
  Important: Some of you have internet from other vendors, a small tip is now that you perhaps may terminate these agreements since the lines speed will get better with the new agreement, you will save some money.
  Also remind that according to the house rules § 18 are not allowed satellite dish channels at the condominium,
  Remember our emailadress: styret@slettheitoppenbrl.no

  WASTE AND RECYCLING GUIDE FOR KRISTIANSAND 2018:

  http://avfallsor.no/media/1925/sorteringsguide-a3-engelsk.pdf
  Les mer
 • Information in spanish

  Nuevo acuerdo con Telenor del 1 de septiembre 2016:

  La comitiva del condominio ha firmado un nuevo contrato de 3 año con nuestro Television y internet TelenorCable.
  Esto significa que desde el 1 de septiembre de 2016, sin ningun aumento en los gastos comunes para los participes, se va a subir la velocidad a 30 Mbps, lo que anteriormente es de 5 Mbps. Adicionalmente tenemos T-We servicios que le permiten ver los programas, y cuando se quiere escuchar musica a traves del Tidal y tambien posibilidad de ver la Television por la table.
  El acuerdo se llama “Komplett 30”. Lea las hojas de informaciones para ver lo que implica el acuerdo, los canales que se pueden seleccionar y otras opciones adicionales.
  Usted no tiene que hacer nada para hacer este cambio. Esto sucede automaticamente el 1 de septiembre. No hay cambios en el equipo que esta en todos los departamentos.
  Si usted desea aumentar mas la linea o hacer otros cambios, tome contacto con Telenor.
  PS: Algunos de ustedes que tienen otros proveedores de internet, una buena idea seria que paren el acuerdo con ellos ya que las lineas van a ser mas rapidas con el Telenor y asi se ahorran algunas coronas.
  Les recuerdo que segun las reglas del condominio §18 no esta permitido los platos parabolicos.
  Recuerden que ahora tenemos nuestra nueva propia pagina web:
  http://www.slettheitoppenbrl.no%3Cbr%3Etengan/ un bonito verano, saludos de la comitiva del condominio.

  Epost: styret@slettheitoppenbrl.no
  Vaktmester: Vaktmester@slettheitoppenbrl.no

  GUÍA DE RECICLAJE PARA KRISTIANSAND:

  http://avfallsor.no/media/1938/sorteringsguide-a3-spansk.pdf  Les mer